ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา : องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 

     จัดตั้งขึ้นเมื่อ  18  มีนาคม  พ.ศ.2539      ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพิมายห่างจากที่ว่าการอำเภอพิมายเป็นระยะทาง  16  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้

     พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตรเพราะมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  แม่น้ำมูล  ลำน้ำเค็ม  และคลองชลประทานไหลผ่านมีโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ช่วยส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร  ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวได้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ได้ตลอดทั้งปี

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  18  มีนาคม  พ.ศ. 2539   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพิมาย   ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิมาย  เป็นระยะทาง  16  กิโลเมตร  ที่ทำการตั้งอยู่ เลขที่  109  หมู่ที่  5  ตำบลดงใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   โทรศัพท์ 0-4496-6074-5  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่   www.dongyaikorat.go.th  และ  E-mail  :  dongyaikorat@gmail.com

มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลกระชอน  อำเภอพิมาย
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลโบสถ์ อำเภอพิมายและตำบลประสุข  อำเภอชุมพวง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลหนองหลัก   อำเภอชุมพวง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลชีวาน  ตำบลท่าหลวง   อำเภอพิมาย

ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตรเพราะมีแหล่งน้ำธรรมชาติ  แม่น้ำมูล  ลำน้ำเค็ม  และคลองชลประทานไหลผ่านมีโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ช่วยส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร  ซึ่งแหล่งน้ำดังกล่าวได้มีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ได้ตลอดทั้งปี


ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม   มี  3  ฤดู

–  ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์พฤษภาคม
–  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนกันยายน
–  ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมมกราคม

                         
ลักษณะของดิน

ทรัพยากรธรณี  ลักษณะทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ประกอบด้วยคลองส่งน้ำชลประทานและคลองส่งน้ำเล็กหลายสาย  ดินในเขตตำบลดงใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  ดินเหนียว  ดินเหนียวปนทราย  และดินทราย  มีลักษณะการกักเก็บน้ำปานกลาง  ใช้ทำนา  ปลูกพืชผักผลไม้  บางส่วนจะเป็นดินทรายและดินที่มีสภาพเป็นเกลือ  จึงได้นำทรัพยากรเหล่านี้ไปใช้ตำบลดงใหญ่ มีทรายเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ที่มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ลักษณะของแหล่งน้ำ
ทรัพยากรน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  2  สาย  คือ  แม่น้ำมูลและลำน้ำเค็ม และมีโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ช่วยส่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ,  ลำห้วย,  แม่น้ำ19สาย
บึง,  หนอง,  และอื่น  ๆ38แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย 4แห่ง
บ่อน้ำตื้น267แห่ง
ประปา  5แห่ง


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ทรัพยากรป่าไม้   ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่  โดยทั่วไปเป็นพื้นที่แบบป่าโปร่ง   แต่ในปัจจุบันถูกราษฎรบุกรุกทำเป็นที่ทำกิน  เผาถ่าน  ทำเป็นทำเลเลี้ยงสัตว์  ลักษณะป่าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จึงรณรงค์ให้มีการปลูกป่าและทำแนวเขตที่สาธารณะด้านการเมือง / การปกครอง
– เขตการปกครอง
   ตำบลดงใหญ่   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  20 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือน
1บ้านดงใหญ่198
2บ้านโนนโชงโลง173
3บ้านศาลา308
4บ้านข่อยงาม157
5บ้านดงใหญ่311
6บ้านขามใต้146
7บ้านกล้วย154
8บ้านโนนขาม171
9บ้านมะกอก147
10บ้านซาด270
11บ้านสำโรงช่องแมว81
12บ้านรัตนภพ200
13บ้านดงเย็น165
14บ้านโนนกุ่ม102
15บ้านโนนกระเพรา46
16บ้านโนนซาดไผ่ล้อม79
17บ้านดงใหญ่พัฒนา118
18บ้านกล้วยสามัคคี138
19บ้านใหม่โนนโชงโลง58
20บ้านเก่าพัฒนา132เขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน  ตำบลดงใหญ่  มีจำนวน  20  หมู่บ้าน   จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง)  จำนวน 1 คน  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้หมู่บ้านละ 2  คน จำนวน  20  หมู่บ้าน  รวมเป็น  40 คน